Човечкиот капитал е клучен и се позначаен дел од базата на ресусри на претпријатијата. Човечките ресурси се од непреценлива важност за претпријатијата кои сакаат да постигнат супериорни иновации и одржливи конкурентни предности. Стратешките HR практики имаат позитивен ефект на иновативниот перформанс преку стекнувањето, споделувањето и примената на знаење.

Повеќе