ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

преку Инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори

Врз основа на член 25 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Фондот за иновации и технолошки развој на 29.05.2018 година објавува Јавен повик за поднесување на предлог проекти за финансиска поддршка преку Инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори.

Повикот е затворен

Опис на Инструментот за поддршка

Целта на овој Инструмент е да обезбеди финансиска поддршка за воспоставување, работење и инвестирање на деловно-технолошките акцелератори во согласност со одредбите на Законот за иновациска дејност. Се очекува дека деловно-технолошките акцелератори (во натамошниот текст: „акцелератори“) ќе ја играат клучната улога во националниот систем за иновации преку обезбедување на ресурси кои ќе придонесат за забрзан и одржлив раст и развој на новооснованите старт-ап претпријатија.

Поддршката, преку овој Инструмент, ќе биде доделена за воспоставување (опционално) и работење на акцелератор, имплементацијата на пред-инвестициона програма и инвестиции. Акцелераторите ќе обезбедуваат услуги за новооснованите старт-ап претпријатија, кои вклучуваат: канцелариски простор (опционално) и административна поддршка, обука, советување и/или менторство, пристап до ресурси за поддршка на бизнисот, како и финансиски инвестиции. Новооснованите старт-ап претпријатија кои ги користат услугите на акцелераторот стекнуваат статусот на корисници на деловно-технолошкиот акцелератор (во натамошниот текст: „корисници на акцелераторот“).

Преку овој Инструмент, Фондот обезбедува финансирање до 75% (седумдесет и пет проценти) од вкупниот буџет на проектот, за максимален износ од 500.000,00 (петстотини илјади) евра за оперативни трошоци (повеќето во фаза 1, а дел во фази 2 и 3) и инвестиции (во фази 2 и 3). Преостанатиот износ на вкупниот буџет на проектот треба да биде обезбеден од апликантот(ите).

Критериуми за подобност на апликант

Субјекти кои се подобни за финансирање според овој Инструмент се правни лица кои обезбедуваат услуги за новооснованите старт-ап претпријатија, како што се: канцелариски простор (опционо) и административна поддршка, обука, советување и/или менторство, пристап до ресурси за деловна поддршка, како и финансиски инвестиции (во натамошниот текст: „акцелераторски услуги“).

Критериуми за подобност кои треба да ги исполнува апликантот:

 • да биде правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија, во согласност со Законот за трговски друштва или Законот за здруженија и фондации
 • да биде во мнозинска македонска сопственост (50,1% или повеќе)[1] – за трговските друштва, или мнозинството основачи (50,1% или повеќе) треба да бидат државјани на Република Македонија за здруженија и фондации.
 • да има сопственичка / основачка структура составена од:
 • физичко(и) лице(а); и/или
 • правно(и) лице(а) основано(и) како трговско друштво, здружение или фондација, регистрано(и) во Централниот регистар на Република Македонија, во согласност со Законот за трговски друштва или Законот за здруженија и фондации; и/или
 • единица(и) на локалната самоуправа во Република Македонија (да има(ат) до 30% сопственичко учество во акцелераторот); и/или
 • високообразовна(и) или научна(и) и истражувачка(и) институција(и) (да има(ат) до 30% сопственичко учество во акцелераторот); и/или
 • Република Македонија (да има до 30% сопственичко учество во акцелераторот).

[1]  Најмалку 50,1% од сопствениците/основачите треба да бидат државјани на Република Македонија.

Обем на работа на акцелераторот

Се очекува акцелераторот да ги следи глобално признатите добри практики на акцелерација и да ги организира своите активности во согласност со следните фази: Фаза 1: Прединвестициона програма; Фаза 2: Почетни инвестиции; Фаза 3: Натамошни инвестиции.

Во Фаза 1: Прединвестициона програма, се очекува акцелераторот да имплементира програма наменета за старт-ап претпријатија кои би можеле да вклучуваат која било комбинација на следното:

 • Идентификација и пристап до потенцијалните корисници на акцелератори преку промоција и деловно вмрежување;
 • Создавање и спроведување на програма за обука, советување и менторство за корисниците на акцелераторот;
 • Воспоставување и обезбедување на пристап до услуги за поддршка на корисниците на акцелераторот во области како што се: деловно планирање, развој на бизнисот, пробивање на пазарот и развој, правни и финансиски прашања, заштита на права од интелектуална сопственост, развој на прототипови, развој на пилот линии, маркетинг и други видови поддршка на иновативен производ, развој на услуги и процеси;
 • Обезбедување на канцелариски простор и административна поддршка за корисниците на акцелераторот, според потребите;[1] и
 • Организирање на настани за деловно вмрежување и за привлекување на инвеститори.

Во Фаза 2: Почетни инвестиции, се очекува акцелераторот да обезбеди канцелариска поддршка (опционално) и советодавна поддршка, како и почетни инвестиции за избраните корисници на акцелераторот кои успешно ја поминале Фазата 1.

Во Фаза 3: Натамошни инвестиции, акцелераторот може да инвестира дополнително во корисниците на акцелераторот кои биле поддржани во Фаза 2.

[1]  Се нагласува дека Фондот очекува акцелераторот да вложи максимални напори за да обезбеди консултантски услуги, тренинг, менторство и релативно помали трошоци или поддршка за физичката инфраструктура.

Подобни активности за финансирање

Финансиската поддршка се обезбедува за следните видови на активности:

 • Управување со акцелератори;
 • Административна и техничка поддршка на работата на акцелераторот;
 • Обезбедување канцелариска и административна поддршка на корисниците на акцелераторот;
 • Менторство, обука и советување на корисниците на акцелераторот;
 • Подготовка и спроведување на настани (демо денови, пристап до пазарот, воспоставување на мрежи, пристап до финансии итн.);
 • Почетни инвестиции;
 • Натамошни инвестиции; и
 • Други активности поврзани со обезбедување деловна поддршка на корисниците на акцелераторот.

Подобни трошоци за финансирање

Подобни трошоци за финансирање преку инструментот се:

 • Фаза 1 ќе ги покрие оперативните трошоци како што се: Трошоци за воспоставување на акцелератор, управување со акцелератор, административна и техничка поддршка на работата на акцелераторот, трошоци за менторство, обука и советување, трошоци за надворешни соработници (ментори, обучувачи, советници)[1] и трошоците за материјали за обука, логистичка и техничка поддршка, односно неинвестициски трошоци (вкупното кофинансирање од Фондот за Фаза 1 е до 75% од вкупните трошоци во Фаза 1, односно 75.000 евра). Оперативните трошоци финансирани од Фондот ќе бидат 20% од вкупниот износ на кофинансирање од страна на Фондот во износ од 500.000 евра, додека преостанатиот износ од 400.000 евра ќе биде за инвестиции за Фаза 2 и Фаза 3 во корисникот на акцелератор. Износите на оперативни трошоци за сите три фази се заменливи, односно неискористените износи може да бидат наизменично користени во различни фази, доколку вкупните оперативни трошоци во сите три фази не смеат да надминат 100.000 евра. Горната граница за оперативните трошоци во Фаза 1 е 75.000 евра, а за Фаза 2 или 3 кумулативно, горната граница е 25.000 евра.
 • Фаза 2: Трошоци за почетни инвестиции (кофинансирање од Фондот до 75% од вредноста на секоја инвестиција, за максимален износ од 25.000 (дваесет и пет илјади) евра по корисник на акцелератор);[2] и
 • Фаза 3: Натамошни инвестиции (кофинансирање од Фондот до 75% од вредноста на секоја инвестиција, за максимален износ од 75.000 (седумдесет и пет илјади) евра по корисник на акцелератор).[3]
 • Износот од 400.000 евра наменет за инвестиции во Фаза 2 и Фаза 3 е заменлив, односно се очекува акцелераторот да создаде добро портфолио на компании подготвени за Фаза 3 и да ги утврди финансиските потреби за Фаза 3 и соодветно да ги направи инвестициите во Фаза 2.

[1]  Се очекува вработувањето на надворешни соработници да се врши во согласност со добрите практики во индустријата, односно дека повеќето надворешни соработници ќе бидат ангажирани на pro-bono основа и дека ќе им се надоместуваат само трошоци за патување и за дневници.

[2]  Пример 1: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 30.000 евра, Фондот ќе финансира 75% од 30.000 евра = 22.500 евра, а останатите 7.500 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

Пример 2: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 100.000 евра, Фондот ќе финансира максимален износ од 25.000, а преостанатите 75.000 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

[3]  Пример 1: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 50.000 евра, Фондот ќе финансира 75% од 50.000 евра = 37.500 евра и преостанатите 12.500 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

Пример 2: Доколку на корисникот му е потребно финансирање од 300.000 евра, Фондот ќе финансира максимален износ од 75.000 евра, а преостанатите 225.000 евра ќе бидат финансирани од акцелераторот.

Критериуми за евалуација на предлог проектот

Основните критериуми за евалуација на проектот и доделување на средства според овој Инструмент се:

 • Профил на менаџерскиот тим и човечките ресурси;
 • Квалитет на проектот;
 • Институционални капацитети и одржливост;
 • Финансиски параметри;
 • Релевантност на буџетот.

Основните критериуми и под-критериуми за евалуација се наведени во Табела за евалуација на предлог проектите.

Времетраење на проектот

Времетраењето на проектот за кој се доделени средства преку овој Инструмент може да биде до 36 (триесет и шест) месеци, за воспоставување и работење кумулативно. Во случај на новооснован акцелератор, периодот на воспоставување на акцелераторот може да се продолжи до 6 (шест) месеци. Се поттикнуваат пократки периоди на воспоставување. Поради оправдани околности, Фондот може да одобри продолжување на периодот за спроведување на проектот до 12 (дванаесет) месеци.

За повеќе информации, можете да го погледнете Правилникот за Инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за воспоставување, работење и инвестиции на деловно-технолошки акцелератори.

Вкупен буџет

За финансирање проекти под овој инструмент обезбеден е вкупен износ од 1.700.000 (еден милион и седумстотини илјади) евра, односно 104.550.000 (сто и четири милиони и петстотини и педесет илјади) денари.

Средства добиени од Фондот по која било друга основа или која било друга државна помош, нема да се сметаат за прифатливи средства за кофинансирање од страна на апликантот.

Начин на аплицирање

За да аплицира апликантот треба да:

 • се регистрира на следниот линк: fitr.mk/akcelerator
 • да ги поднесе пополнети, потпишани и печатирани обрасците за Проектна апликација, Буџет на проектот, Изјава на апликантот за прифаќање на условите на Фондот и Изјава за животна средина;
 • поднесе биографии од менаџерите на Акцелераторот, биографии од оперативниот тим на Акцелераторот, листа на експерти/ментори вклучени во работата на Акцелераторот;
 • поднесе извод од Тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија (не постар од 6 (шест) месеци;
 • доколку е применливо, биланс на успех поднесен во Централен регистар на Република Македонија за претходните две години, освен за јавни институции и новоосновани претпријатија кои се регистрирани во истата година кога е поднесен предлог проектот. Во случај предлог проектот да содржи стратешко партнерство, апликантот треба да достави договор за соработка со регулирани права и обврски со организации/физички лица со меѓународно искуство во воспоставување и управување на деловно-технолошки акцелератор.

Бараните документи треба да се пополнети на македонски јазик и во PDF формат да се испратат на следната e-мaил адреса: akcelerator@fitr.mk

Проектната апликација, Буџетот на проектот и биографиите на главните лица ангажирани на проектот се пополнуваат и доставуваат и на англиски јазик.

Рок за аплицирање

Аплицирањето на јавниот повик трае заклучно со 27.07.2018 година, до 23:59 часот.

За финансирање ќе бидат земени предвид само оние предлог проекти кои се пополнети во обрасците определени за јавниот повик од страна на Фондот, доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок.

Дополнителни информации

Правилата и процедурите за спроведување, следење и надзор на проектот се дефинирани во Правилникот за управување со инструментите за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој.

За сите дополнителни информации можете:

 • не посетите во контакт канцеларијата на Фондот на адреса Димитрие Чуповски бр. 8 (на Рекорд)
 • да ни пишете на електронската адреса: info@fitr.mk
 • да се јавите на телефонскиот број: 02 322 3373

Со да цел да ви помогнеме при подготовка на предлог проектите, за времетраење на повикот Фондот ќе организира инфо-настани и консултативни средби. Информациите за овие активности ќе бидат навремено објавувани на веб-страницата на Фондот и на нашиот facebook профил.

Често поставувани прашања

1. Дали апликантот може да е старт-ап?

Во правилата за јавниот повик не постои ограничување за новооснована компанија да се јави како апликант за акцелератор. Сепак треба да се има во предвид дека правното лице треба да спроведува акцелераторски услуги опишани во членот 8 став 1 од Правилникот за акцелератори.

2. Дали контрибуцијата од страна на апликантот (30%) може да биде во материјални добра (канцеларии, возила итн.) или мора да бидат финансиски средства?

Контрибуцијата на средства од апликантот-корисник на средства треба да биде финансиска, неможе да биде во непарични средства.

3. Доколку се финансиски средства само прифатливи, во која фаза треба да бидат прикажани/контрибуирани?

На квартална основа согласно планираниот Буџет на проектот.

4. Дали може да биде партнер странски акцелератор, или може само да се користат нивните услуги?

Согласно член 9 од Правилникот за акцелератори, странски акцелератор може да биде партнер. Услуги од странски акцелератор можат да се користат согласно склучен договор за стратешко партнерство кој треба да биде приложен кон останатите апликациски документи во моментот на аплицирање.

5. Дали консалтинг фирма може да биде партнер во една апликација, а да се појави како носител во друга апликација?

Во Правилникот за акцелератори, ниту во Правилникот за управување со инструментите за поддршка на ФИТР нема изречна забрана за една фирма да се јави како апликант за еден проект и истовремено како партнер во друг проект (кој не е водечки партнер).

6. Дали правното лице кое е основано со 50% сопственичка структура на Универзитет и 50% сопственост на Фондација е подобно за аплицирање?

Универзитет т.е. високообразовна установа може да биде сосопстеник во правното лице апликант најмногу до 30%. Фондацијата (другите сосопственици) исто така треба да ги исполнуваат условите за подобност.

7. Во случај на конзорциум и/или партнерство на водечки апликант, дали сопственичката/основачката структура ќе се оценува само за апликантот или ќе се оценува сопственоста на конзорциумот, односно дали за целиот конзорциум збирно ќе важи Член 8 од Правилникот?

Не, сопственичката/основачката структура се оценува само за апликантот, не и за стратешките партнери.

8. Во случај на добивање на проектот, дали ќе треба да се основа сосема нов правен ентитет (компанија или фондација) базирано на апликацијата, или водечкиот апликант како правно лице ќе биде имплементатор на акцелераторската програма?

Апликантот е носител на проектот, тој е акцелераторот кој ќе ги спроведува сите активности. ФИТР потпишува договор со избраниот апликант, не со друго правно лице.

9. Во случај на основање на нов правен субјект (имплементатор на апликацијата), дали сите партнери ќе бидат обврзани да учествуваат во основањето и ко-финансирање на компанијата (сопственост, вработувања, договори, ко-финансирање)?

Видот, обемот и висината на обврските на секој од партнерите во поглед на основањето и финансирањето на новиот правен субјект треба да бидат уредени со посебен договор, како што е предвидено во член 7 став (3) од Правилникот за управување со инструментите за поддршка на ФИТР. Ниту во Правилникот за овој инструмент, ниту во Правилникот за управување со инструментите за поддршка на ФИТР нема изречна обврска секој од партнерите да се јави како основач и финансиер на новиот субјект.

10. Дали стратегиските партнери може да го приложат својот бонитет како гаранција за компанијата носител која е старт-ап и како се вреднува тоа?

Стратешките партнери не приложуваат документи кон ФИТР. Апликантот доставува договор за стратешко партнерство на англиски јазик каде се регулирани правата, обврските, активностите на секој од партнерите поврзани со проектот. ФИТР не бара никакви гаранции за апликантот. Во правилата за јавниот повик не постои ограничување за новооснована компанија да се јави како апликант за акцелератор.

11. Дали може во дел од Акцелераторот да се стави нова наменска опрема, во кој дел и како да се прикаже тоа во апликацијата и буџетот? Дали би се броела како дел и процент од инвестицијата?

Може да се наведе во проектната апликација дека покрај паричниот дел (кој е задолжителен ко-финансирачки дел од апликантот), како дополнително сопствено учество во проектот е и опрема. Опремата не е дел од задолжителниот ко-финанисрачки финансиски – паричен дел на апликантот и не влегува во пресметка на сопственото ко-финансирање на апликантот кое треба да биде во парични средства кои ќе се уплаќаат на посебната наменска проектна сметка на квартална основа и врз основа на поединечна инвестиција на акцелераторот во старт-ап компанија. Доколку станува збор за веќе набавена опрема која нема да се купува од проектот, не се наведува во Буџетот.

12. При доделување на објекти и земјиште од страна на општините со која документација треба да потврдат од нивна страна дека сме во соработка и можеме да го користиме тој простор? Преддоговори или Меморандум со Општините со дефиниран проект дали се смета како подобна документација?

Меморандум или договор за соработка помеѓу правното лице-апликант и општина/друга институција/организација/правно лице е доволно во фазата на аплицирање во кој ќе бидат уредени правата и обврските помеѓу двете страни. Сите договори за соработки/стратешки партнерства со трети страни треба да бидат и на англиски јазик бидејќи членовите на Комитетот се странски експерти, а тие се оние кои ќе ги разгледуваат апликациите и ќе донесат одлука за финансирање.

13. До кој степен треба да се подготви документацијата за просториите, слики, планови, архитектонски скици, концепти, урбанистички планови?

Во фазата на аплицирање доволно е апликантот да има иницијална претстава за изгледот на просторот и сл. меѓутоа треба да се има во предвид дека доколку апликација биде избрана периодот за воспоставување и работа на акцелераторот е максимален период од 6 месеци, при што се охрабрува пократок период за воспоставување. За таа цел, доколку треба измена на урбанистички планови/одобрувања за градење и сл. за што е потребно подолго време потребно е апликантот да го има и тоа во предвид.

14. Форматот на договорите со интернационалните партнери е само на англиски јазик, дали е потребен превод на македонски?

На англиски е доволно доколку нема и македонска верзија.

15. Дали општина или здружение на граѓани може да се јави како носител на апликацијата?

Носител може да биде правно лице регистрирано како трговско друштво или здржение/асоцијација, додека општина може да биде ко-сопственик/ко-основач до 30% во правното лице, но не и главен носител-апликант.

16. Дали апликантот може да биде претпријатие, а со договор за проектот-акцелератор да има склучено договор со други физички лица и општина?

Може како стратешки партнерства, за што треба да го приложат и договорот за стратешко партнерство кога аплицираат.

17. Дали општина или друго правно лице може да биде партнер и во влогот да учествува наместо со пари со недвижности, целосно или делумно?

Партнерскиот однос го уредуваат самите страни во меѓусебен договор. Уплатата на средства на квартална основа од апликантот-корисник на средства треба да биде во пари, а не во непарични средства.

18. Во документот – Изјава на Апликант има дел „апликантот не е поврзан капитално со друго друштво кое има приходи кои надминуваат 1 милион евра“, а во правилникот тоа не стои. Дали има пречка за аплицирање, со оглед на фактот дека некоја од фирмите партнери има обрт поголем од 1 милион евра?

Изјавата ја потпишуваат сите апликанти од четирите инструменти на Фондот, при што во Изјавата стои „доколку е применливо“ а во случајот со акцелератор не е применливо, бидејќи не е предвиден конзорциум и буџет за партнерите директно во буџетот на проектот. Тој дел од Изјавата се однесува за други инструменти на ФИТР, затоа нема никакви пречки.

19. Дали постои некаква законска пречка, трговските друштва, здружение или фондација да дејствува како акцелератор, со можност директно да инвестира во други фирми, или мора да основаат посебен Фонд за инвестиции?

Нема законска пречка за деловно-технолошкиот акцелератор да ја извршува својата дејност (давање на инфраструктурна поддршка на старт ап претпријатија, инвестирање и стекнување на сопственост во старт ап претпријатија) без да основа инвестициски фонд согласно Законот за инвестициски фондови. Дејноста на деловно-технолошкиот акцелератор е уредена во член 11 од Законот за иновациска дејност и таа е различна од дејноста на друштво за управување со инвестициски фондови, која е уредена во Законот за инвестициски фондови.

Во Законот за иновациска дејност е изречно уредено дека акцелераторот може да се основа како правно лице согласно со Законот за здруженија и фондации или Законот за трговските друштва. Од друга страна, друштво за управување со инвестициски фондови може да се основа само како акционерско друштво согласно Законот за трговските друштва со седиште во Република Македонија и може да работи само ако добило дозвола од Комисијата за хартии од вредност за вршење на работи за основање и управување со инвестициски фондови. Кога акцелераторот инвестира и стекнува капитални учества во други претпријатија истиот повеќе врши дејност на холдинг друштво, за што не е потребна посебна дозвола, ниту пак е потребно да основа инвестициски фонд.

20. Дали е дозволено нов ентитет акцелератор да биде поднесувач на предлог проект и да аплицира заедно со партнери (кои во исто време би биле и основачи на апликантот)? Дали основачите можат да бидат партнери во проектот затоа што тие се битен елемент заради обезбедување на потребното кофинансирање во проектот?

Ниту во Правилникот за овој инструмент, ниту во Правилникот за управување со инструментите за поддршка на ФИТР нема пречка како апликант под овој инструмент да се јави ново основано друштво (односно друштво основано во истата година кога се поднесува апликацијата). Притоа, нема пречка како партнери на апликантот, за целите на проектот и проектната апликација, да се јават и содружниците / основачите на апликантот, пришто нивните права и обврски ќе треба да бидат уредени со посебен договор. При тоа укажуваме дека во случај на стратешко партнерство правата, обврските и активностите на секој ентитет треба да бидат специфицирани во договорот за соработка кој треба биде доставен до Фондот во моментот на аплицирањето за финансиски средства.