PristAPP_Facebook-kaver ПристАПП кавер фото

Избрано иновативно решение за повикот „ПристАПП транспорт“ на ФИТР

Иновативното решение на компанијата „Некстсенс ДОО“ е избрано како прворангирано на Јавниот повик за финансирање на проект за изработка на информациски систем за управување во областа на патничкиот и товарниот сообраќај финансирано од Фонд за иновации и технолошки развој (ФИТР), во соработка со Министерството за транспорт и врски на Република Македонија.

Одлуката ја донесе Комисијата за избор составена од Иван Чорбев, претставник од ФИНКИ, Драган Јовев, претставник од Министерството за транспорт и врски, Никола Николов, претставник од Министерството за информатичко општество и администрација, Александра Чавдаревска, претставник од МАСИТ и Тања Илијевска претставник од Фондот за иновации и технолошки развој.

Проектот „ПристАпп Информациски систем за управување во областа на патничкиот и товарниот сообраќај“ ќе овозможи стандардизација и дигитализација на секторите поврзани со превоз на стока и патници. Целта на новото софтверско решение е да обезбеди поефикасен и потранспарентен процес на издавање на различни видови на дозволи и документи за да се зголеми ефикасноста и работата на Министерството за транспорт и врски и да се понудат поквалитетни услуги во секторот транспорт.

Новиот систем ги опфаќа сите фази од постапката од електронското аплицирање во патничкиот линиски превоз, како и транспортот на стока, предвидени со Законот за превоз во патничкиот сообраќај, управување на постапките за одобрување решенија, па сѐ до издавање на лиценците и дозволите.

Истовремено, со ова системско решение трошоците за изработка на новиот софтвер и негово одржување ќе се намалат за 52% во однос на системот кој досега се применува.

Овој систем исто така ќе овозможи интеграција, стандардизација на податоци и процеси и зголемена комуникација меѓу инволвираните страни со цел да се постигне високо ниво на соработка и размена на податоци со останати системи од други институции. Системот ќе биде дел од националната платформа на интероперабилност.

Дополнително, како дел од ова решение ќе се создаде и Централен регистар на транспортери со информации за сите типови на транспортни компании, според нивните податоци и дејноста.

Проектот ќе трае девет месеци, а износот на доделениот грант од страна на ФИТР е 4,522,722.00 денари.

Со цел да се осигура квалитетот на проектот и ефикасна имплементација на издржано техничко решение кое ќе биде во полза на сите корисници на системот, ФИТР, Министерството за транспорт и врски и ФИНКИ ќе спроведуваат надзор на квартално ниво.

Проектот ПристАпп е дел од инцијативата на ФИТР за Примена на иновации во јавниот сектор преку кој треба јавните институции да станат поефикасни, потранспарентни и да понудат поквалитетни услуги за граѓаните.