Кој може да аплицира?

Инструментот поддржува проекти со јасна комерцијална амбиција кои се во фаза од „потврден концепт“ (proof of concept) до преткомерцијална (претпазарна) фаза.

Микро, мали и средни претпријатија од сите стопански гранки се подобни да аплицираат за средства под овој инструмент. Критериумите за подобност кои апликантот треба да ги исполни се:

 • Да биде трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија,
 • Да биде новоосновано, микро, малo или средно претпријатие (до 250 вработени), кое не постои повеќе од 6 (шест) години,
 • Да биде со мнозинска македонска сопственост (со 50,1 % или повеќе),
 • Да биде во сопственост на физичко лице/-а и/или микро, мало, или средно претпријатие (со мнозинска македонска сопственост со 50,1% или повеќе) и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%),
 • Да нема годишни приходи кои надминуваат 1.000.000 евра, во согласност со финансиските извештаи за претходните две години,
 • Да не ги финансирал претходно проектните активности коишто се предмет на предлог-проектот од други извори,
 • Да не биде капитално поврзан (согласно Законот за трговски друштва) со друго претпријатие каде што збирните приходи на двете претпријатија надминуваат 1.000.000 евра во една од претходните две години, освен за претпријатија со доминантна сопственост на установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност,
 • Да нема акумулирано повеќе од 200.000 евра помош за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ средства од Фондот согласно Законот за контрола на државна помош,
 • Да нема акумулирано повеќе од 100.000 евра помош за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ средства од Фондот, ако е активен во секторот за патен сообраќај, согласно Законот за контрола на државна помош,
 • Да нема тешкотии (претпријатие кое има тешкотии е претпријатие кое не е во можност да ги исполнува своите обврски од сопствените ресурси или со средства што може да ги добие од својот сопственик/акционерите или кредиторите, за да ги запре загубите, кои без надворешна интервенција од давателите на помош со сигурност, ќе доведат до краткорочен и долгорочен престан со работа на претпријатието), и
 • Да не се занимава со производство на јаглен.

Цели

Инструментот има цел да го поттикне нивото на иновативност преку обезбедување на неопходната финансиска поддршка за активности на истражување и развој на „старт-ап“ и „спин-оф“ претпријатија. Со овој инструмент се очекува да се поттикне културата на преземање ризик и иновативност, и да се обезбеди поддршка за претпријатијата кои сакаат да развијат нов или подобрен производ, процес, услуга итн.

Времетраење

Проектите во рамките на овој инструмент ќе траат 12 месеци, со можност за продолжување за најмногу 6 месеци.

Критериуми за оценување

 • Степен на иновативност
 • Квалитет на проектот
 • Капацитет на проектниот тим
 • Потенцијал на пазарот
 • Влијание

Повраток на средства (ројалти-плаќање)

По успешна комерцијализација, приходите добиени од продажбата на производот/услугата или некој друг последователен производ/услуга врз основа на технологијата развиена во рамките на проектот финансиран од страна на Фондот, ќе станат основа за плаќање ројалти кон Фондот. Секое плаќање ројалти ќе се врши по стапка од 5% од годишниот приход добиен од продажба на производот/услугата кои се резултат на проектот, сè додека не се оствари поврат на 120% од износот на финансирање добиен од Фондот или за период од 5 години по завршувањето на проектот, во зависност од тоа кој услов прво е постигнат.

За повеќе информации, погледнете го Правилникот за инструментот.

Преку овој инструмент, Фондот обезбедува финансирање до 85% од вкупниот буџет за проектот, до максимален износ од 30.000 евра.

Преостанатиот износ од вкупниот буџет на проектот треба да биде обезбеден од страна на апликантот.

„Иновација“ е примена на нов или на значително подобрен производ, технологија, процес или услуга, вклучително и техничките спецификации, компоненти и материјали, вграден софтвер, ориентација кон корисници или други функционални карактеристики, маркетиншки метод или нов организациски метод во работењето, во организацијата на работните односи или на односите на правното лице со околината.

„Иновација на производ“ е примена на нов или на значително подобрен производ, а не е промена со естетска природа или само продажба на иновативни производи, произведени и развиени од страна на друго физичко или правно лице.

„Иновација на процес“ е примена на нов или на значително подобрен начин на производство или на испорака, на складирање и на транспорт, вклучително и значителни промени во техниката, во опремата или во софтверот, не ограничувајќи се само на организациски и на менаџерски промени.

„Иновација на технологија“ е примена на нова или на значително подобрена технологија.

„Организациска иновација“ е примена на нови или на значителни промени во структурата или во методите на управувањето, со цел подобрување на употребата на знаењето, на квалитетот на производите или на услугите или зголемување на ефикасноста на деловните процеси, во соодветното правно лице или влез на нови пазари.

„Маркетиншка иновација“ е примена на нови маркетиншки методи, вклучувајќи и значителни промени во дизајнот на производот, пакувањето, пласманот и во промоцијата на производот и во неговата наплата.

„Иновација на услуга“ е примена на нова или на значително подобрена услуга.

„Новоосновано микро, мало и средно трговско друштво, „старт-ап““ е трговско друштво основано од едно или од повеќе физички и/или правни лица, од чие основање до моментот на аплицирање за финансирање од Буџетот на Република Македонија не изминале повеќе од шест години.

„Новоосновано трговско друштво, „спин-оф““ е трговско друштво основано од едно или од повеќе физички лица вработени/ангажирани или студенти во установата што врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност, и/или правни лица основани од установи што вршат научноистражувачка дејност и/или од стопански субјекти, со цел комерцијална експлоатација на иновацијата, префрлена во новооснованото трговско друштво.