Кој може да аплицира?

Инструментот поддржува проекти со јасна комерцијална амбиција кои се во фаза од „потврден концепт“ (proof of concept) до преткомерцијална (претпазарна) фаза.

Микро, мали и средни претпријатија од сите стопански гранки се подобни да аплицираат за средства под овој инструмент. Критериумите за подобност кои апликантот треба да ги исполни се:

 • Да е трговско друштво основано согласно Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија;
 • Да не поминале повеќе од 6 (шест години) од денот на основање на апликантот до денот на поднесување на предлог проектот до Фондот;
 • Да е микро, малo или среднoпретпријатие(до 250 вработени);
 • Да биде со мнозинска македонска сопственост (со 50,1 % или повеќе),
 • Да е во сопственостна физичко лице/а и/или микро, мало, или средно претпријатие (со мнозинска македонска сопственост со 50,1% или повеќе) и/или установа која врши високообразовна, односно научно истражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%);
 • Годишните приходи на претпријатието да не надминуваат 1.000.000 (еден милион) евра, според финансиските извештаи за претходните две фискални години;
 • Да не е капитално поврзан (согласно Законот за трговски друштва) со друго претпријатие каде што збирните годишни приходи на двете претпријатија надминуваат 1.000.000 (еден милион) евра во претходните две фискални години, освен во случај на капитална поврзаност со високообразовна, односно научно-истражувачка установа;
 • Да нема акумулирано повеќе од 200.000,00 (двеста илјади) евра помош од мало значење за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ на средства од Фондот согласно Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis);
 • Да нема аклумулирано повеќе од 100.000,00 (сто илјади) евра помош од мало значење за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ на средства од Фондот, ако претпријатието е активно во секторот за патен сообраќај, согласно Законот за контрола на државна помоши Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis);
 • Да не е во потешкотии (претпријатие во потешкотии е претпријатие кое не е во можност да ги исполнува своите обврски од сопствените ресурси или со средства што може да ги добие од својот сопственик/акционерите или кредиторите, за да ги запре загубите, кои без надворешна интервенција од давателите на помош со сигурност ќе доведат до краткорочен и долгорочен престанок со работа на претпријатието)
 • Да не се занимава со производство на јаглен.

Цели

Инструментот има цел да го поттикне нивото на иновативност преку обезбедување на неопходната финансиска поддршка за активности на истражување и развој на „старт-ап“ и „спин-оф“ претпријатија. Грантот се очекува да ја поттикне културата на преземање на ризик и иновација, да обезбеди поддршка за претпријатијата кои сакаат да развијат нов или подобрен производ, процес, и/или услуга како и да поттикне комерцијализација на резултатите од истражувања настанати во вискообразовните односно научноистражувачките установи. 

Времетраење

Проектите во рамките на овој инструмент ќе траат 12 месеци, со можност за продолжување за најмногу 6 месеци.

Критериуми за оценување

 • Степен на иновативност
 • Квалитет на проектот
 • Капацитет на проектниот тим
 • Потенцијал на пазарот
 • Влијание

Повраток на средства (ројалти-плаќање)

По успешна комерцијализација, приходите (не само добивката) на Корисникот остварени како резултат од проектот добиени од продажбата на производот/услуга или некој друг последователен производ/услуга врз основа на технологијата развиена во рамки на проектот финансиран од страна на Фондот, станува основа за плаќање на ројалти кон Фондот. Секое плаќање на ројалти се врши по стапка од 5% (пет) проценти од годишниот приход на корисникот добиен од продажба на производот/услугата кои се резултат на проектот, до остварување на повраток на 120% (сто и дваесет) проценти од износот исплатен од страна на Фондот или за период од 5 (пет) години по завршувањето на проектот, во зависност од тоа кој услов е прво постигнат.

За повеќе информации, погледнете го Правилникот за инструментот.

Преку овој инструмент, Фондот обезбедува финансирање до 85% од вкупниот буџет за проектот, до максимален износ од 30.000 евра.

Преостанатиот износ од вкупниот буџет на проектот треба да биде обезбеден од страна на апликантот.

„Иновација“ е примена на нов или на значително подобрен производ, технологија, процес или услуга, вклучително и техничките спецификации, компоненти и материјали, вграден софтвер, ориентација кон корисници или други функционални карактеристики, маркетиншки метод или нов организациски метод во работењето, во организацијата на работните односи или на односите на правното лице со околината.

„Иновација на производ“ е примена на нов или на значително подобрен производ, а не е промена со естетска природа или само продажба на иновативни производи, произведени и развиени од страна на друго физичко или правно лице.

„Иновација на процес“ е примена на нов или на значително подобрен начин на производство или на испорака, на складирање и на транспорт, вклучително и значителни промени во техниката, во опремата или во софтверот, не ограничувајќи се само на организациски и на менаџерски промени.

„Иновација на технологија“ е примена на нова или на значително подобрена технологија.

„Организациска иновација“ е примена на нови или на значителни промени во структурата или во методите на управувањето, со цел подобрување на употребата на знаењето, на квалитетот на производите или на услугите или зголемување на ефикасноста на деловните процеси, во соодветното правно лице или влез на нови пазари.

„Маркетиншка иновација“ е примена на нови маркетиншки методи, вклучувајќи и значителни промени во дизајнот на производот, пакувањето, пласманот и во промоцијата на производот и во неговата наплата.

„Иновација на услуга“ е примена на нова или на значително подобрена услуга.

„Новоосновано микро, мало и средно трговско друштво, „старт-ап““ е трговско друштво основано од едно или од повеќе физички и/или правни лица, од чие основање до моментот на аплицирање за финансирање од Буџетот на Република Македонија не изминале повеќе од шест години.

„Новоосновано трговско друштво, „спин-оф““ е трговско друштво основано од едно или од повеќе физички лица вработени/ангажирани или студенти во установата што врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност, и/или правни лица основани од установи што вршат научноистражувачка дејност и/или од стопански субјекти, со цел комерцијална експлоатација на иновацијата, префрлена во новооснованото трговско друштво.