Предлог протоколот за постапување при проценка на ризик за компании апликанти од аспект на поврзаност со носители на јавни функции и нивно влијание е затворен за коментари на 15.11.2018 година.