site

Повикот е затворен

Јавен повик за финансирање на проект
Предизвик за изработка на информациски систем на управување во областа на патничкиот и товарниот сообраќај

ПристАпп

Дигитализацијата на јавните услуги е процес кој зема замав со подемот на информациските технологии. Воведувањето на дигитални јавни услуги овозможува транспарентност, отчетност и еднаков, побрз и полесен пристап до јавните услуги за граѓаните и сите релевантни чинители. Истовремено, дигиталните технологии водат кон поврзување на локалната економија со глобалните трендови и придонесуваат кон исполнување на критериумите за слободно движење на стоки и услуги во рамки на Европската унија.

Со цел да допринесеме услугите во јавниот сектор да фатат чекор со современите начини на комуникација и управување, Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија, во соработка со Министерството за транспорт и врски на Република Македонија објавува – Јавен повик за финансирање на проект за изработка на информациски систем за управување во областа на патничкиот и товарниот сообраќај.

Какви решенија бараме?

Предлог проектите треба да понудат системско решение за изработка на информациски систем за управување во областа на патничкиот и товарниот сообраќај согласно техничката спецификација дадена во прилог на овој повик.

Предлог проектот треба да прикаже иновативно решение за имплементација на софтверското решение во насока: кориснички интерфејс, практичност во користењето, безбедност, механизми за заштита од злоупотреба. Исто така натпреварувачите можат да предложат различна имплементација на дел од техничката спецификација, со цел подобра организација на техничкото решение.

Времетраењето на проектот не треба да надминува 9 (девет) месеци.

Предложените проекти треба да резултираат со софтверско решение кое на иновативен начин ќе ги инкорпорира сите горенаведени функционалност цо цел обезбедување на ефективна и ефикасни јавни услуги.

Буџет на проектот

Максималниот буџет на предлог проектот може да изнесува 5.000.000,00 (пет милиони денари, износ кој целосно ќе биде покриен од страна на Фондот за иновации и технолошки развој.

Доколу нема доволно квалитетни предлог проекти или не се исполнети условите за доделување на наградата согласно Правилата за натпревари и предизвици, Фондот го задржува правото да не додели награда.

Кој може да аплицира?

Предизвикот е наменет за микро, мали и средни претпријатија активни во областа на информациските технологии кои сакаат да понудат иновативно решение сами или во соработка со установа која врши високообразовна, односно научно-истражувачка дејност, претпријатие и/или здружение.

Натпреварувачот треба да биде правен субјект кој ги исполнува следните услови:

 • Да е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија согласно Законот за трговските друштва;
 • Да е микро, мало или средно претпријатие, согласно класификацијата во Законот за трговските друштва;
 • Да е во доминантна сопственост на македонски државјани;
 • Да не е капитално поврзан (согласно со Законот за трговските друштва) со друго претпријатие каде што збирните годишни приходи на двете претпријатија надминуваат 10.000.000,00 (десет милиони) евра во претходните две години, освен во случај на капитална поврзаност со високообразовна, односно научно-истражувачка установа;
 • да нема акумулирано повеќе од 200.000,00 (двесте илјади) евра помош од мало значење за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ на средства од Фондот согласно Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis);
 • да нема аклумулирано повеќе од 100.000,00 (сто илјади) евра помош од мало значење за период од три фискални години, вклучувајќи го и побараниот износ на средства од Фондот, ако претпријатието е активно во секторот за патен сообраќај, согласно Законот за контрола на државна помош и Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis);
 • Да не е претпријатие во потешкотии.

Активности и трошоци на проектот

Активностите предвидени во предлог проектот треба да соодветствуваат на фазите на истражување и развој на софтверското решение, односно на напредување во спремноста на технологијата до фазата на решение целосно функционално во реална средина.

Трошоците предвидени во буџетот на проектот треба да соодветствуваат на активностите предвидени во проектната апликација.

Трошоци подобни за финансирање се:

– бруто плати – износите на бруто плати за вработените лица ангажирани на проектот треба да соодветствуваaт на воспоставените практики на корисникот на наградата пред почетокот на проектот;

– набавка и/или изнајмување на опрема и потрошни материјали за истражување и развој;

– ангажирање на консултанти директно поврзани со очекуваните резултати на предизвикот (експертиза поврзана со истражување и развој, имплементција и интеграција) и

– канцелариска и деловна поддршка (банкарски провизии, сметководствени услуги, хостинг и слично) во максимален износ од 10% (десет проценти) од вкупниот буџет на проектот.

– задолжителни трошоци за надзор кој ќе го спроведува Факултетот за информациски науки и компјутерско инжинерство и е во износ од 15% (петнаесет проценти) од вкупниот буџет на проектот

Единствено трошоците настанати за активности спроведени за времетраење на проектот, а кои се во согласност со одобрениот Буџет на проектот и Правилата за организирање и спроведување на натпревари или предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата ќе се сметаат за подобни трошоци.

Фондот го задржува правото да преговара со победниците по однос на дефинирање на активностите и буџетот на проектот на основа на препораки добиени од Комисијата за оценување и избор пред потпишување на Договорот за доделување на награда.

Во случај проектот да се базира на веќе постоечки права на интелектуална сопственост, натпреварувачот е должен, пред потпишувањето на Договорот за доделување на награда, да достави доказ за право на користење на интелектуалната сопственост во вид на договор за лиценцирање, договори за „in-kind“ придонес или друг вид на договор кој потврдува дека натпреварувачот има право на користење на интелектуалната сопственост на која се базираат резултатите од проектот.

Интелектуалната сопственост на изготвеното решение останува во сопственост на натпреварувачот. Министерството треба да добие изворен код на изготвеното решение единствено за сопствени потреби и не смее да го отуѓува на трети лица. Трети лица кои ќе бидат вклучени во рамки на одржувањето на решението во иднина немаат право на користење на изворниот код за други цели.

Постапка при оценување и селекција

Оцената на проектите се состои од неколку чекори:

 • Административна проверка на поднесените предлог проекти (дали предлог проектот е комплетен и во согласност со условите за подобност наведени во јавниот повик)
 • Прва оцена на предлог-проектот (предселекција)
 • Селекција на најдобар предлог проект – со презентација на поднесените предлог проекти пред Комисијата за оценување и избор
 • Потпишување на договори со победниците

Фондот го задржува правото за измена на горенаведените рокови.

Секој предлог проект се оценува од Комисијата за оценување и избор, која се состои од пет членови и тоа:

 • Претставник на Фондот за иновации и технолошки развој
 • Претставник на Министерството за транспорт и врски
 • Претставник на Министерство за информатичко општество и администрација
 • Претставник на ФИНКИ
 • Претставник на МАСИТ

Секој предлог проект ќе биде оценуван по следните критериуми:

Критериум Поени
I.               Иновативност на решението
Функционалност – Предлог проектот треба да прикаже иновативно решение за имплементација на софтверското решение во насока: кориснички интерфејс, практичност во користењето, безбедност, механизми за заштита од злоупотреба.

10

Техничка спецификација – Натпреварувачите имаат слобода да предложат иновативни решенија за различна имплементација на дел од техничката спецификација, со цел подобра организација на техничкото решение.

10

II.              Квалитет на проектот
План за работа – Предлог проектот содржи проектен план со вклучен распоред на времето, поделба на работата и распределба на човечките ресурси во согласност со реализацијата на техничката спецификација.

5

Адекватна распределба на буџетот на проектот – Сите трошоци се добро проценети, и се во согласност со понудените активности кои водат кон успешна реализација на предвидените резултати.

5

Методологија за развој – Предлог проектот содржи адекватен опис на технологиите и алатките, како и јасно дефиниран план за валидација, верификација и тестирање.

10

План за одржување – Предлог проектот содржи план за одржување, и демонстрира методологија и процедури за имплементација на одржувањето.

5

Ресурси и лиценцирање – Предлог проектот вклучува информации за карактеристики на хардверот, потребни лиценци за оперативни системи и други софтверски компоненти (база на податоци, платформи и сл.) како и рамковна цена на потребните ресурсите и лиценци.

10

 

Цена на одржување – Предлог проектот содржи адекватна проценка на трошоците за понатамошно одржување на софтверското решение.

5

III.            Капацитет на апликантот
Претходно имплементирани решенија со предлог технологијата – Во текот на минатите три години, натпреварувачот треба да има имплементирано најмалку три успешни договори за развој на информациски систем од слична природа, развиени со алатките посочени во предлог проектот. Натпреварувачите треба да дадат референци за секој проект кои можат да бидат контактирани.

Критериумот не е елиминаторен.

5

Претходно имплементирани решенија со слична комплексност – Во текот на изминатите три години натпреварувачите треба да имаат завршено најмалку три успешни проекти со слично ниво на комплексност што вклучува развој, интеграција, имплементација, одржување и тренинг.

Критериумот не е елиминаторен.

5

Финансиска способност – минимален просечен годишен обрт од 15 милиони денари во последните 2 години.

Критериумот не е елиминаторен.

5
Проектен тим треба да вклучува

Критериумот не е елиминаторен.

/
Проектен менаџер – најмалку пет години искуство 10
Бизнис аналитичар – најмалку еден член на тимот за бизнис анализа со најмалку две години искуство

 

5
Програмери – најмалку пет програмери со најмалку две години искуство. 5
Администратор на бази на податоци – најмалку еден администратор на бази на податоци со најмалку 3 годишно искуство. 5
Вкупно поени /100

Начин на пријавување

За да се пријави на предизвикот секој натпреварувач треба да:

Бараните документи треба да се пополнети на македонски јазик и потпишани и печатирани (во PDF формат) да се испратат на следната e-мaил адреса: pristapp@fitr.mk

Рок на пријавување

Пријавувањето на предизвикот трае заклучно со 20.05.2018 година, до 23:59 часот.

За разгледување ќе бидат земени предвид само оние предлог проекти кои се пополнети во обрасците определени за овој предизвик од страна на Фондот,  доставени на горенаведениот начин и во дадениот рок.

Дополнителни информации

 1. Правилата и процедурите за спроведување, следење и надзор на проектот се дефинирани во документот Правила за организирање и спроведување на натпревари или предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области од науката и технологијата.

  За сите дополнителни информации можете:

  • да не посетите во контакт канцеларијата на Фондот на адреса Димитрие Чуповски бр. 8 (на Рекорд)
  • да ни пишете на електронската адреса: info@fitr.mk
  • да се јавите на телефонскиот број  2 322 3373

  Со цел да ви помогнеме при подготовка на предлог-проектите, за времетраење на повикот Фондот ќе организира инфо-настани и консултативни средби. Информациите за овие активности ќе бидат навремено објавувани на веб-страницата на Фондот и на нашиот facebook профил.

Често поставувани прашања

1. Како се поднесува апликацијата?

За да учествува на предизвикот, натпреварувачот треба да ги поднесе следните документи:

 • пополнети, потпишани и печатирани обрасци за Проектна апликација, Буџет на проектот, Изјава дека се согласува со условите на Фондот.
 • најмногу 5 биографии на клучните луѓе на проектниот тим
 • Тековна состојба од Централниот регистар не постара од 6 месеци
 • Биланс на успех за претходната година

на e-mail адресата: pristapp@fitr.mk не подоцна од 20.05.2018 година до 23:59 часот.

2. Дали е можно продолжување на рокот за пријавување?

Рокот за пријавување е можно да се продолжи само доколку во дадениот рок не е пристигната ниту една апликација.

3. Како се бодуваат предлозите во однос на рамката на бодување и нивото на исполнување на критериумите?

Доколку се исполнети критериумите наведени во рамката на бодување се добива средна оценка под соодветниот критериум, доколку предлогот недоволно ги исполнува критериумите наведени во рамката на бодување добива пониска од средната оценка под соодветниот критериум, а доколку ги надминува критериумите наведени во рамката на бодување добива повисока од средната оценка под соодветниот критериум.

4. Дали набавката на потребните лиценци и хардвер за администрација и одржување на предложеното решение влегуваат во проценката на буџетот?

Набавката на сите потребни лиценци и опрема потребна за администрација и одржување на предложеното решение не треба да биде дел од предложениот Буџет на проектот бидејќи истата ќе треба да биде набавена од страна на Министерството за транспорт и врски зависно од потребите и временската рамка на проектот.

5. Како да се претстави тимот кога е дозволено да се приложат само 5 биографии а бројот на бараните членови на тимот е над 5?

Апликантот треба да издвои 5 лица кои се клучни за проектот и да поднесе нивни кратки биографии во прилог на апликацијата. Целокупниот тим кој ќе работи на реализација на предложеното решение треба да се претстави во точка „I.4 Проектен тим“ во Проектната апликација.

6. Што подразбира делот „Одржливост и пазарен потенцијал“ во образецот за Проектна Апликација?

Во делот „III. Оддржливост и пазарен потенцијал“ од Проектната апликација, компанијата треба да ги објасни потенцијалите за понатамошна комерцијализација на резултатите од проектот доколку таков потенцијал постои. Информациите наведени во овој дел нема да бидат предмет на бодување и нема да влијаат на одлуката за финансирање.

Во согласност со правилата објавени во повикот, изготвеното решение останува во сопственост на натпреварувачот. Министерството за транспорт и врски треба да добие изворен код на изготвеното решение единствено за сопствени потреби и не смее да го отуѓува на трети лица. Трети лица кои ќе бидат вклучени во рамки на одржувањето на решението во иднина немаат право на користење на изворниот код за други цели.

7. Дали компанијата апликант/корисник смее да ангажира лица кои не се вработени во компанијата за намените на проектот?

Како дел од тимот кој ќе го реализира предложеното решение, покрај вработените, компанијата може да ангажира и надворешни соработници/експерти. Апликантот треба да внимава трошоците за сите лица ангажирани на проектот да бидат претставени во Буџетот на проектот според инструкциите дадени во документот, односно под соодветните буџетски ставки „Плати“ и „Консултанти“ според видот на ангажманот во компанијата.

8. Дали можат да аплицираат повеќе микро компании здружено доколку поединечно не ги исполнуваат критериумите наведени во рамката за оценување и селекција?

На предизвикот како натпреварувач се јавува една компанија. Сепак решението миже да биде реализирано во соработка со друга компанија/компании. Во ваков случај оваа соработка треба да биде објаснета во делот на „Претставување на апликантот“, во планот на активности и трошоците соодветно да бидат прикажани во буџетската ставка „Консултанти“.